Taksa i opłaty notarialne

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności wskazane w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (DZ. U. z dnia 29 czerwca 2004 r.).

W związku z dokonywaną czynnością notarialną notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych lub podatek od darowizny) oraz opłatę sądową za dokonanie wpisów w księdze wieczystej.